Om een vermelding te krijgen op deze site dien je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 • Een login en vermelding onder ‘lesaanbod’ is alleen beschikbaar voor professionals in cultuureducatie die of een inschrijving Kamer van Koophandel hebben of een belastingnummer voor hun activiteiten.
 • Alleen lessen en activiteiten waar het publiek in kan participeren kunnen op deze site worden opgenomen. Activiteiten waarbij slechts publiek gevraagd worden worden uitgesloten.
 • In een gratis basisvermelding mogen geen verwijzingen staan naar websites, e-mail adressen en telefoonnummers. De bezoeker kan via een contactformulier contact opnemen met de geregistreerde docenten.
 • De geregistreerde zal zich fatsoenlijk gedragen richting collega professionals en zich onthouden van negatieve opmerkingen over hen.
 • De geregistreerde zal minimaal één keer per jaar zijn gegevens actualiseren; indien dat niet gebeurt, zal de registratie op non-actief worden gezet tot de actualisering heeft plaats gevonden.
 • Stichting de Fabriek behoudt zich het recht voor om registraties of activiteiten af te wijzen of te verwijderen indien niet aan alle hier genoemde voorwaarden voldaan wordt.

Voor de betaalde abonnementen gelden dan nog de volgende voorwaarden:

 • De abonnementsgelden worden automatisch geïncasseerd per aangegeven termijn; bij aanmelding is dan ook een IBAN rekeningnummer vereist.
 • De looptijd van het abonnement is steeds de periode van betaling, met een opzegtermijn van één maand. De abonnementen worden steeds stilzwijgend verlengd voor een gelijke periode als daarvoor.
 • Opzeggen van een abonnement kan per e-mail naar administratie@fabriekdeventer.nl met inachtneming van de opzegtermijn en eerst op de eerste dag van een nieuwe betalingstermijn.
 • Bij mislukken van de incasso wordt per e-mail de factuur nagestuurd; die dient binnen twee weken te worden voldaan.
 • Indien ook na herinnering een betaling uitblijft, kan je profiel op de portal en een eventuele website worden geblokkeerd en kun je worden uitgesloten van alle extra diensten die onderdeel uitmaken van het abonnement. Dit ontslaat je niet van verplichting tot betalen van de abonnementsgelden.
 • Stichting de Fabriek behoudt zich het recht voor om de inhoud, frequentie, datum en tijd van de inloopspreekuren te wijzigen of af te stemmen op de mate van gebruik. Dit zal per e-mail worden gecommuniceerd aan de betrokkenen.